ISO 9001:2015

декларация от висшето ръководство на „АЛФА ОРИНДЖ ” ООД

относно политиката и целите  по осигуряване на  качеството ПРИ СЪЗДАВАНЕ НА ПРОДУКТА

 

 

Политиката на „АЛФА ОРИНДЖ ” ООД  е насочена към  непрекъснато подобрение на качеството НА ПРОДУКТА при ИЗВЪРШВАНЕ НА дейността- Внос, търговия и дистрибуция на медицински изделия и лабораторни консумативи, постигане на синхрон между изискванията на клиентите, всички заинтересовани страни и нормативните изисквания.

За постигането на тези цели „АЛФА ОРИНДЖ ” ООД насочва усилията си в следните направления:

 

Утвърждаване на Организацията на българския пазар като водещо име в дейността: Внос, търговия и дистрибуция на медицински изделия и лабораторни консумативи, чрез внедряване на Система за управление на качеството на качеството (СУК), съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 9001:2015;

  • Гарантира, че политиката по СУК е подходяща за целите и контекста на организацията и е в подкрепа на нейната стратегическа насоченост;
  • Осигурява рамка за създаване и определяне на целите по качество;
  • Включва ангажимент за удовлетворяване на приложимите изисквания;
  • Включва ангажимент за непрекъснато подобряване на СУК;
  • Политиката по Система за управление на качеството ще бъде достъпна и поддържана актуална във вид на документирана информация;
  • Политиката по Система за управление на качеството ще бъде оповестена, разбрана и прилагана в организацията;
  • Политиката по Система за управление на качеството ще бъде достъпна за съответните заинтересовани страни;

 

Ръководството е създало условия за стриктно спазване изискванията на Система за управление на качеството в „АЛФА ОРИНДЖ ” ООД и за активното участие на ръководния и изпълнителски персонал в нейното развитие и поддържане.

 

Като Управител „АЛФА ОРИНДЖ ” ООД, декларирам личното си участие и отговорност за изпълнение на обявената политика  по управление на качеството при създаване на продукта.

 

Управител: Гоцева                                                                                                                                    Дата: 15.11.2018 г.